Lap teteje
 
Cikkek GDPR Kiss Anna adatkezelési tájékoztatója

Kiss Anna adatkezelési tájékoztatója

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerjeaz adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
Kiss Anna adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Kiss Anna
Székhely: 1039. Budapest Bajtárs utca 28.
Weblap: http://kiss-anna.hu
Kapcsolattartás:
Telefon: 06706172634
E-mail: pszichologus@kiss-anna.hu
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszaimat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

1. Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
a) Kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;
b) Pszichológiai, szóban létrejövő terápiás szerződésünk teljesítése céljából;
c) Pszichológiai szolgáltatásom nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése (tevékenységünkből származó bevétel könyvvezetési és adózási kötelezettségének teljesítésére) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezelem.

2. Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezelem:

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: a terápiát igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása.
c) szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek (terápián résztvevők) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
d) érintett hozzájárulása jogalap: on-line regisztráció célból: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrzöm (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Személyes adatait kizárólag az Adatkezelő egyéni vállalkozó kezelheti. Az Adatkezelő az általa végzett adatkezeléshez a www.pszichohaz.hu honlap tulajdonosát, mint adatfeldolgozót veszi igénybe:


Név: Gál Péter
Elérhetőségi címe: pgal77@gmail.com

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez (könyveléshez) az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
Név: -………….
Elérhetőségi címe: …………….

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez (számlázáshoz) az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
Név: - ………….
Elérhetőségi címe: …………….

Az Adatkezelő nem továbbít külföldre adatot.

5. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg

a) hozzáférési jog
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közlöm, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól. Kérésére az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsájtom. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítok fel.
b) helyesbítéshez való jog
Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.
c) törléshez való jog
Törlöm az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezeltük; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Rám vonatkozó jogi kötelezettség előírja.
d) az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzam az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatai pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
c) Nekem már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az én jogos indokaim elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
h) a személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása Én semmit nem reklámozok az Ön részére, ilyen célból nem is kérem és nem is kezelem adatait.
i) adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
j) tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

6. Jogorvoslati tájékoztatás
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérem, keressen a pszichologus@kiss-anna.hu elérhetőségen. Panaszát kivizsgálom, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatom a vizsgálat eredményéről és az általunk megtett intézkedésekről. Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.